Etický kodex učitelů/lektorů mindfulness

Tento etický kodex vychází z anglického originálu Code of Conduct of British Association of Mindfulness-Based Approaches (viz. referenci níže), ke kterému se Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University hlásí a vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitelé/lektory v České republice.

Úvod

Praxe mindfulness (všímavosti) se opírá o osobní etické zásady. Jakožto mindfulness učitelé/lektoři proto hledáme cestu, jak skloubit etickou integritu a všímavost, protože oba tyto principy jsou pro praxi stěžejní. Následující zásady nabízejí obecný rámec a aspiraci pro etickou praxi. Předpokládáme, že v rámci supervize mindfulness učitelů jsou tyto oblasti probrány a pokryty, včetně otázek jejich interpretace v konkrétních případech. Učitelé mindfulness, kteří už jsou vázáni některým z profesionálních kodexů chování (např. lékaři, psychoterapeuti atpod.) by se pochopitelně měli nadále řídit jimi. Zásady uvedené níže mají za cíl doplnit profesionální kodexy chování, nikoli je nahradit. 

Respektování účastníků

 • Potvrzuji, že budu respektovat všechny, se kterými se během své praxe učitele/učitelky mindfulness setkám.
 • Účastníky budu odpovídajícím způsobem podporovat v tom, aby pečovali o své zdraví.
 • V žádném případě nebudu účastníky diskriminovat. Pokud budu mít pocit, že některý z mých kolegů/partnerů někoho diskriminuje, upozorním je na to.
 • Veškeré vztahy s účastníky budu udržovat na profesionální úrovni a vymezím odpovídající hranice.

Komunikace

 • Potvrzuji, že budu komunikovat otevřeně a upřímně. Budu pozorně naslouchat a vždy odpovídat s respektem.
 • Potvrzuji, že dle mého nejlepšího vědomí veškeré informace uvedené na webových stránkách, v emailové komunikaci, letácích, materiálech atd. budou aktuální a pravdivé.
 • Potvrzuji, že sociální sítě budu používat zodpovědně a adekvátním způsobem.
 • S účastníky budu v rámci možností pracovat tak, abych vyhověl/a jejich individuálním komunikačním a jazykovým potřebám.
 • O veškerých problémech, které by mohly způsobit konflikt zájmů, budu mluvit otevřeně a upřímně a budu se snažit o to, aby neměly vliv na moje chování.

Zásady správné praxe

Potvrzuji, že se budu řídit zásadami správné praxe pro mindfulness učitele/lektory vydanými asociací British Association of Mindfulness-Based Approaches, ke kterým se Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University hlásí.

Ty zahrnují následující:

 • Budu vykonávat práci v rozsahu svého výcviku a odborné zkušenosti. Budu pracovat pouze s populací (neklinickou či klinickou), o které mám dostatek znalostí a moje učení nepřesáhne odpovídající rozsah, aniž bych si předem nezajistil/a adekvátní supervizi a další výcvik.
 • Budu pravidelně pracovat pod supervizí a s integritou vybírat to, co své supervizi predložím, abych zajistil/a, že má práce je v souladu s principy etické a bezpečné praxe.
 • Budu se pravidelně proškolovat a vzdělávat.

Řízení rizik

 • V případě, že potřeby účastníka budou nad rámec mých znalostí, schopností a zkušeností, navrhnu možnosti alternativní pomoci.
 • Udělám potřebná opatření k tomu, abych vyhodnotil/a a řídil/a rizika bezpečně, ve spolupráci s účastníkem a dalšími zainteresovanými odborníky, jako je například účastníkův obvodní lékař.
 • Budu zodpovědně pečovat o svoje vlastní zdraví a pokud by jakékoli obavy o mé zdraví mohly ovlivnit můj výkon nebo úsudek a znamenaly riziko pro ostatní, učiním patřičné kroky.

Respektování mlčenlivosti

 • S veškerými informacemi, které mi účastníci sdělí, budu nakládat důvěrně, s mlčenlivostí.
 • Jasně vysvětlím, kdy a za jakých okolností by bylo nezbytné tyto informace zprostředkovat dál, například z důvodu zabránění ohrožení účastníka nebo někoho jiného.
 • Pokud budu sezení nahrávat, od účastníků zajistím jejich informovaný souhlas.
 • Ujistím se, že veškerá data o účastníkovi jsou správná a bezpečně uložená.
 • Budu se řídit pokyny o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR).

Reference: https://bamba.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/BAMBA-Code-of-Conduct-V1-March-2019.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info